Yazı Detayı
20 Şubat 2018 - Salı 16:28
 
OSMANLI’NIN DIŞ DEVLETLERE YARDIM SİYASETİ
Mustafa Tolga ERCEDOĞAN
mustafatolgaercedogan@gmail.com
 
 

Sevgili Okuyucularımız;

 

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz.Bugünkü yazımızda Osmanlı Devleti’nin bugüne kadar mazlum topluluklara yapmış olduğu yardımları kısaca özetlemeye çalışacağız.Şimdiden sürç-i lisan ettiysek affola…

 

ENDÜLÜS YAHUDİLERİNE YARDIM

 

İlk olarak Endülüs’ten gelen Yahudiler meselesini kısaca ele alalım…

 

Müslümanlar ve Avrupalılar arasındaki ilk temas  M.S 711 yılında Tarık Bin Ziyad komutasındaki Emevi İslam ordularının İspanya’yı fethi ile olmuştur.Belirli bir süre bu bölgedeki hakimiyetlerini devam ettirmişlerdir.

 

Emevilerin son hükümdarı olan Emîr Abdullah  1487’de, Osmanlı Padişahı II. Bayezid'e elçi göndererek şehirlerini teker teker ele geçiren Ferdinand-İzabella çiftine karşı yardım istedi. Fakat, Osmanlı Padişahı II. Bayezid bu sırada bir taraftan kardeşi Cem'le, diğer taraftan Memluklerle meşgul olduğu için istenilen yardımı yollayamadı. Gırnata'nın düşmesinden on yıl sonra 1502'de bu defa şehirde kalmış olan Müslümanlar II. Bayezid'e elçi gönderdi.

 

Elçi, padişaha Endülüs Müslümanlarının maruz kaldıkları dinî baskıları ve bu baskılar karşısındaki çaresizliklerini dile getiren Salih bin Şerif'e ait "Endülüs'e Ağıt" adlı bir de kaside sundu. İlk çağrıya olumlu cevap veremeyen Sultan Bayezid, ikinci bir çağrı üzerine İspanya sahillerine Kemal Reis kumandasında bir filo göndererek Müslüman ve Yahudi birçok insanın Endülüs'ten kurtarılmasını sağladı.

 

FRANSIZ KRALI FRANSUVA’NIN ANNESİNİN KANUNİ’DEN YARDIM İSTEMELERİ

 

Alman İmparatoru Şarlken, Orta Avrupa'da Osmanlı Devletinin ilerlemeleri ile mücadele ederken, Fransa kralını da savaşta yenmiş esir almıştı. Esir düşen Fransa kralı ve annesi (Louise de Savois) kurtuluşu, tek çare olarak Osmanlı Devletine başvurmakta gördü. Fransa kralının annesi, Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup göndererek, oğlunun esaretten ve Fransa'nın istiladan kurtarılması için yardım istedi. Mektubunda şöyle diyordu:

 

Fransa Kralı Fransuva'nın Annesinin  Kanuni Sultan Süleyman'a Mektubu

 

"Şarlken, oğlum Fransuvayı Pavi muharebesinde tutup hapseyledi. Şimdiye kadar oğlumun halasını Şarl'ın insaniyetine bırakmış idim. Halbuki memulümüz olan insaniyeti icra etmedikten başka, oğlumun hakkında hakaret dahi etmektedir. İmdi alemin musaddakı olan azamet ve şanınız ile oğlumu düşmanımızın pençe-i kahrından halas ile ibraz-ı übbehet(büyüklüğünü göstermek) buyurmanızı zat-ı şahanenizden bilhassa niyaz ederim.Hasmından intikam almağa Padişah-ı Din-i İslam asitanesine (başkentine) ilticadan (sığınma) gayri (başka) çare bulamayıp, şüdde-i saadete elçi gönderip, ubudiyetnamesinde (kulluk bildiren yazı) tahrir olunan (yazılan) bu ki, Engerüs (Macar) Kralı Padişah-ı ba-ikbal (saadetli, talihli padişah) tarafından bir güşmal (silahlı müdahale) görmek olursa, biz İspanya Kralı'na karşı mukabil olup intikamımızı alırdık. Rica ve temennimiz oldur ki, ol mağrurun def'ine (ortadan kaldırılmasına) Sultan-ı Cihan'dan (Cihan'ın Sultan'ından) inayet       ola. Bad-el-yevm (bundan sonra) biz dahi Sultan-ı Sami-mekan (mekanı yüce sultan) ve sahibkıran-ı zaman (her zaman başarılı) olan Padişah Hazretlerinin kende-i ihsanı (iyilik görmüş kulu,kölesi) olalım."

 

Zaten bahane arayan Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan üzerine sefer için hazırlıklara başlanması emrini verdi. Macaristan üzerine sefer düzenlenmesinin belli nedenleri oluşmuştu. Kendinden yardım isteyen kimseye yardım etmek istiyordu.

 

23 Nisan 1526 tarihinde büyük Veli Hazretleri, baba ve dedelerinin mezarlarını ziyaret edilip, dualar okunarak sefere çıkıldı. 29 Ağustos 1526 yılında, Osmanlı ordusu 300 top ve yüz bin kişilik bir orduyla,Mohaç Ovası'nda Macar ordusu ile karşılaştı. Sultan, orduyu coşturan konuşmasında "İlahi kuvvet ve kudret sendedir. İmdat ve himaye senden. Ümmet-i Muhammed'e yardım et" diye Allah'a duasıyla savaş başladı.Macarlar 1526 yılında yapılan bu savaşla beraber yenilgiye uğradı.

 


Macar Mültecileri Sorunu

 

Osmanlı Devleti’ni uğraştıran en önemli mülteci sorunlarından biri de, XIX. yüzyıldaki Macar Mültecileri Sorunu’dur. 1848 İhtilalleri sırasında Macarlar aynı zamanda kendi kralları olan Avusturya imparatorundan bazı haklar istedi. Avusturya İmparatoru bu hakları vermediği gibi Macaristan’ı da işgal etti. Böylece Macarlar Avusturya’ya karşı savaşa başladı. Avusturya ise Ruslarla işbirliği yaptı. Macarlar Rus ordusu karşısında tutunamadı. Bunun üzerine Macarlar, Lehliler ile birlikte ki Lehliler de Rus baskısı altındaydı, Osmanlı Devleti’ne sığındı. Avusturya mültecileri (sığınmacıları) geri istedi. Osmanlı bu isteği reddetti.

 

Osmanlı, içinde bulunulan durumu Avrupa kamuoyuna anlatmak için bir rapor hazırladı. Bu raporun Avrupa’da, özellikle Fransa ve İngiltere gibi demokrasinin geliştiği ülkelerde Osmanlı lehine gösteriler yapıldı. İngiltere ve Fransa bu kamuoyu baskısıyla Osmanlı’ya yardım etti. Bu durum karşısında Avusturya ve Rusya Osmanlı Devleti’ne karşı aldığı tavrı değiştirdi. İsteyen sığınmacılar ülkelerine geri döndüler. Müslüman olanlar ise Türkiye’ye yerleşti.

 

Macar Mültecileri Sorunu’nun çözülmesi sırasında Osmanlı Devleti ile İngiltere ve Fransa arasındaki yakınlaşma, bu devletlerin Kırım Savaşı sırasında birlikte hareket etmelerinde etkili oldu. Macar Mültecileri  Sorunu, Osmanlı açısından olumlu sonuçlanmış bir olaydır.

 

 

Yukarıdaki madalyon  1850  yılında 31. Osmanlı Padişahı  Sultan Abdülmecid tarafından Brüksel'de yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki dirilişini vurgular. Ön tarafında "Azgın dalgalara direnen Osmanlı ada-kalesini" belirtirken arka yüzündeki kenar yazılarında "Mazlumların korunması" ve "Herkese eşit adalet" gibi ibareler bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'ne asla emperyal bakmamak gerektiği bu madalyondan da görülebilmektedir zira Osmanlı Devleti her daim mazlum halkları bünyesinde barış ve huzur içerisinde yaşatma amacını gütmüş ve mükemmel adalet anlayışıyla tüm dünya devletlerine örnek olmuştur

 

 
Etiketler: OSMANLI’NIN, DIŞ, DEVLETLERE, YARDIM, SİYASETİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı